Bakaláři Suplování Office 365 Jídelníček Objednávka obědů Rozvrh PC učebny
Informace pro rodiče k provozu školy od 1. 9. 2021

Informace pro rodiče k provozu školy od 1. 9. 2021

  • Libor  Šmejda MBA

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda MBA

30. 8. 2021

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ze srpna 2021 k zahájení školního roku 2021/2022 stanovuji pro školu s účinností od 1. září 2021 


následující provozní opatření s přihlédnutím ke konkrétní epidemiologické situaci a základním principům prevence vzniku a šíření nemoci ve školách a školských zařízeních:

1. dodržování zásad osobní a provozní hygieny

2. skupinová izolace, sociální distance

3. ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena

4. opakovaná edukace

Opatření:

Všichni, kteří budou v budově školy, mají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve společných prostorách.

Třetí osoby (rodiče a další) vstupují do školy pouze v odůvodněných případech. Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Prostředky k desinfekci rukou budou umístěny u vchodů do školy a v každé učebně, po dobu výuky se provádí pravidelné intenzívní větrání všech učeben.

V případě podezření výskytu infekčního onemocnění u žáka, třídní učitel informuje rodiče – zákonného zástupce a zajistí izolaci žáka ve vyhrazeném prostoru.

Další informace:

Výuka žáků školy a dětí v přípravném ročníku bude probíhat formou osobní přítomnosti žáků dle rozvrhu. Školní družina bude v provozu v běžném režimu.

Nejsou stanovena závazná pravidla pro vstup dětí do školy a pohyb osob před budovou.

Škola po žácích nevyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění.

Aktuální informace bude škola zveřejňovat na nástěnce v systému Bakaláři, na webu a úřední desce.

Organizace testování žáků:

Testování žáků, včetně dětí z přípravného ročníku, proběhne ve třech termínech 1., 6. a 9. 9. 2021. Žáci 1 a přípravného ročníku se budou poprvé testovat až 2. 9., dále ve stejných termínech. Používat se budou antigenní testy pro samoodběr (jako při předchozím testování).

Testovat se nemusí žáci, kteří mají 14 dnů po plně dokončeném očkování, nebo jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu), případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pozitivně testovaný žák bude umístěn do izolační místnosti, třídní učitel informuje rodiče o nutnosti vyzvednout žáka ze školy. Sekretářka vydá žákovi na základě údajů od TU potvrzení o pozitivním testování. Rodiče – zákonní zástupci mají povinnost kontaktovat ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

Dítě/žák, který se testování nepodrobí, se účastní prezenční výuky. Musí mít ale po celou dobu pobytu ve škole nasazené ochranné prostředky dýchacích cest. Netestovaný žák necvičí ve vnitřních prostorech školy a nesmí zpívat.